Category Archives: Uncategorized

  • 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

Category : Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศปิดหอพัก


  • 0

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Category : Uncategorized

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญา  ตำแหน่ง
คนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

job


ปิดโหมดสีเทา