วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ 
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ
  3. เพื่อจัดบริการต่างๆให้ตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
  4. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หอสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนามกีฬาและอื่นๆที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนด้านงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมากให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรง
  5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ที่ส่วนใหญ่มาจากอำเภอรอบนอกและต่างจังหวัด