แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

DSC01312

การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ทำอย่างไรหอพักนักศึกษา จึงจะเป็นสถานที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ เป็นแหล่งพัฒนาและเรียนรู้และเป็นแหล่ง บ่มเพาะให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันโดยพยายามจัดหาพักให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น (Living Learning Center) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันในสังคม เรียนรู้ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านปัญญา และจริยธรรมเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามและเพื่อป้องกัน ความเสื่อมเสียด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามั่วสุมทางเพศ ปัญหาการขายบริการทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน การประพฤติตนไม่ถูกต้องและเหมาะสม ขาดจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและมหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงได้ให้ความสำคัญต่อการวางระบบการบริหารหอพักให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

DSC01288