ความเป็นมาของโครงการ

จากการประชุมสภาประจำสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม (สภามหาวิทยาลัยฯในปัจจุบัน) ครั้งที่ 8/2549 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2546 มีมติเห็นชอบให้เชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา โดยผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งหมดเพื่อทำการก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามรูปแบบรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนดและยกกรรมสิทธิ์หอพักพร้อม  ก่อสร้างให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ผลตอบแทนจากเงินค่าเช่าหอพักเป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี โดยผู้ลงทุนต้องเสนอเงื่อนไขการกำหนดอัตราค่าเช่าหอพัก ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหรือมหาวิทยาลัยอาจซื้อคืนนับตั้งแต่ก่อสร้างเรียบร้อยตามข้อตกลงที่ได้กระทำร่วมกัน

การดำเนินงานเชิญชวนเอกชน สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักตามแบบสถาปัตยกรรมของสถาบันฯ โดยวิธีการคัดเลือกในพื้นที่ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 อาคาร 1 โรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยกำหนดขายรูปแบบรายการระหว่างวันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2546 มีผู้ซื้อแบบรูปรายการจำนวน 5 ราย โดยยื่นซองเสนองานจำนวน 4 รายและเมื่อสถาบันได้พิจารณาเงื่อนไขรายละเอียดและผลประโยชน์ที่สถาบันจะได้รับ จึงมีมติเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร คอนซัลแตนท์ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดมาเจรจาในรายละเอียดจนเป็นที่ตกลงทั้ง 2 ฝ่าย จึงนำเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2547 สภาประจำสถาบันมีมติเห็นชอบให้สถาบันคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักจำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ในวงเงิน 170,000,000 บาท แต่เนื่องจากวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาทจึงให้นำเสนอโครงการฯต่อคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฎ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการจัดหา จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2541

การประชุมสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 2/2547 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547 มีมติให้เร่งดำเนินการนำโครงการฯเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏเพื่อให้ความ เห็นชอบ และถ้าหากไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมได้ให้แยกดำเนินการก่อสร้างหอพักในวงเงิน ไม่เกิน 100 ล้านบาทก่อน สถาบันฯได้มีหนังสือที่ ศธ.0538/705 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่องขออนุมัติโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษากับเอกชนไปสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นำโครงการฯดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฎ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 ซึ่งการประชุม ในวันดังกล่าวประธานที่ประชุม(รมต.ศึกษาธิการ) ไม่อนุญาตให้นำวาระดังกล่าวเข้าพิจารณา