งานที่รับผิดชอบ

 1. งานพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษาหอพัก
  – กิจกรรมหอพัก พร้อมการติดตามประเมินผล
  – ยอดการจัดเก็บค่าหอพัก/ ลูกหนี้/ จำนวนนักศึกษาหอพัก และยอดคงเหลือของที่พัก
  – สวัสดิการหอพัก เช่น การบริการต่างๆ ในหอพัก รวมถึงอุปกรณ์บริการ(คอมพิวเตอร์) ฯลฯ
  – งานรับผิดชอบงานที่พนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักดูแล
  – ตรวจสอบการทำความสะอาดและติดตามประเมินผลของ หอพักที่ 1
 1. งานซ่อมบำรุงและสวัสดิการหอพักหอพัก
  – งานซ่อมบำรุง และแผนงานการส่งซ่อมบำรุง
  – งานจัดเก็บค่าบำรุงไฟฟ้า และระบบการจัดเก็บลูกหนี้ค่าไฟฟ้า พร้อมการจัดส่งเงินรายได้ค่าไฟฟ้า
  – งานสวัสดิการจักรยานและระบบสาธารณูปโภค
  – ระบบการจัดเตรียมและจ่ายกุญแจหอพัก
  – งานดูแลสวนหย่อมและภูมิทัศน์หอพัก
 1. งานธุรการ งานบริหารบุคลากรหอพักและงานประชาสัมพันธ์หอพัก
  – งานธุรการ รับ-ส่ง เอกสาร
  – ระบบการรับส่ง รับ-ส่ง เอกสาร
  – งานบริหารบุคลากรหอพัก
  – งานประชาสัมพันธ์หอพัก เพจหอพัก และระบบการดูแลและการให้บริการ
  – งานรับผิดชอบงานที่พนักงานแม่บ้านที่ดูแล
  – ระบบการตรวจสอบการทำความสะอาดและติดตามประเมินผลของ หอพักที่ 2
 1. งานบริหารหอพัก(บัญชีและการเงิน)
  – สรุปยอดคงเหลืองบประมาณประจำปี 2560 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
  – รายงานการเข้าพักของอาจารย์ บุคลากร หอพัก 3 และการติดตามค่าเช่าที่พัก
  – การบริการศูนย์อาหารของผู้ประกอบการ และแม่บ้านประจำศูนย์อาหาร
  – การบริการตู้ยาสามัญประจำหอ การตรวจเช็คครุภัณฑ์/แทงจำหน่ายประจำปี
  – ระบบการตรวจสอบการทำความสะอาดและติดตามประเมินผลของ หอพักที่ 3