โครงการพัฒนาบุคลากรงานหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

  • 0
1

โครงการพัฒนาบุคลากรงานหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

โครงการพัฒนาบุคลากรงานหอพักนักศึกษา  ประจำปี 2561

งานหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมระดมความคิดเพื่อพัฒนาการให้บริการของหอพักและเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อการให้บริการต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาหอพักทุกคน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เรือนธรรม เรือนปัญญา เรือนสุข 


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา