Monthly Archives: July 2021

  • 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

Category : Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศปิดหอพัก


ปิดโหมดสีเทา