Monthly Archives: July 2019

  • 0
1

จัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

จัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี #ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อที่นอนใหม่ แก่นักศึกษาหอพัก ทันช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้สัมผัสบรรยากาศที่นอนหลังใหม่ เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษา เพราะหอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นที่พักพิงและเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิต ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม #เรือนธรรมเรือนปัญญาเรือนสุข

 


ปิดโหมดสีเทา