Monthly Archives: December 2018

  • 0
47687810_765196650494188_5084032180745666560_n

คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักประจำปีการศึกษา2560

คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักประจำปีการศึกษา2560

มาแล้วจ้า!!! สำหรับน้องๆที่รอคอย  คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักประจำปีการศึกษา2560 จำนวน 500 บาท สามารถติดต่อรับคืนได้ภายในวันที่ 19-27 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น!!!!!!!!! (เฉพาะนศ. รหัส 60,59,58,57 ที่ทำเรื่องลาออกจากหอพักและไม่ได้อยู่ต่อในปีการศึกษานี้แล้ว)  ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
#แชร์บอกเพื่อนให้รู้ทั่วกัน

#เอกสารที่น้องๆต้องเตรียมมา
– ต้นฉบับใบเสร็จ ที่ระบุค่าประกันเสียหายหอพัก 500 บาท
– สำเนาบัตรปชช. พร้อนเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

#เอกสารที่รับ ณ สำนักงานหอพัก
– คำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
– ใบสำคัญรับเงิน
– ใบแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จหาย)

หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด #ถือว่าสละสิทธิ์ 
จะถูกโอนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

47579426_267540287267460_7706585438416273408_n


  • 0
1

โครงการพัฒนาบุคลากรงานหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรงานหอพักนักศึกษา  ประจำปี 2561

งานหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมระดมความคิดเพื่อพัฒนาการให้บริการของหอพักและเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อการให้บริการต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาหอพักทุกคน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เรือนธรรม เรือนปัญญา เรือนสุข 


ปิดโหมดสีเทา