Monthly Archives: November 2017

  • 0

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Category : Uncategorized

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญา  ตำแหน่ง
คนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

job


  • 0
หัวหนังสือ

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 31

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 31
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน  2560

>>> หอพักทะเลแก้วนิเวศ  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน  จาก ม.ขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย
>>> คืนเงินประกันของเสียหายหอพัก  ประจำปีการศึกษา  2559


ปิดโหมดสีเทา