คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

IMG

นักศึกษาหญิงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ออกจากหอพักนักศึกษา สามารถติดต่อขอรับเงินคืน ค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

(หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป)

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

  1. คำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
  2. ใบสำคัญรับเงิน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2558
  5. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสูญหาย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)  หรือ โทร. 0-5526-7005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *