ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดืออน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดืออน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๐๑
นางสาวปนัดดา
กรองทอง
๑๐๒
นางสาวปาลิตา
คุ้มจุ้ย
๑๐๓
นางพัชรณี
กองนิล
๑๐๔
นายอนุวัฒน์
เสมพูล
๑๐๕
นางสาวสุมัทนา
สุขเจริญ
๑๐๖
นางสวาภัทรพร
เพ็ชรเกิด
รายละเอียดตามลิงค์ ดังแนบ    https://goo.gl/vjdhFa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *