ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

  • 0

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ได้รับสิทธิ์การอาศัยอยู่หอพัก และยังมิได้ชำระค่าหอพักนักศึกษา ให้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 จำนวน 4,000 บาท และค่าประกันหอพัก จำนวน 500 บาท(สำหรับชั้นปีที่ 1)

 โดยชำระได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามกำหนดเวลาตามที่แจ้งข้างต้น จะต้องชำระค่าปรับเพิ่ม ในอัตราวันละ 50 บาท แต่ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 500 บาท

ดูรายละเอียดตามหนังสือประกาศ เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/0B8c9ZTSkOOQIWlo1b1dZdHZSdVk/view?usp=sharing


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา