Monthly Archives: August 2017

  • 0

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ได้รับสิทธิ์การอาศัยอยู่หอพัก และยังมิได้ชำระค่าหอพักนักศึกษา ให้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 จำนวน 4,000 บาท และค่าประกันหอพัก จำนวน 500 บาท(สำหรับชั้นปีที่ 1)

“Read More”

  • 0

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2560

17082560 (201) 17082560 (186)17082560 (135) 17082560 (252)17082560 (21) 17082560 (156)

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัด โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2560 และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป

“Read More”

ปิดโหมดสีเทา